Reglemente för Spelföreningen Yggdrasil

1. Allmänt
1. Ändamål
Reglementet är det styrdokument som är närmast understående SF Yggdrasils stadgar, och har som syfte att vara ett komplement till dessa.
2. Reglementesändring
För att en reglementesändring skall vara giltig krävs majoritet på årsmöte eller på två på varandra följande styrelsemöten. Dessa två styrelsemöten måste ha minst en vecka mellan sig.
2. Förtroendevalda
1. Ordförande
Leder föreningsstyrelsen.
Är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet.
Är sammankallande för styrelsemöte samt årsmöte.
Är en av föreningens två firmatecknare, och behöver därför vara tidigare straff- och skuldfri.
2. Vice Ordförande
Är ledamot i föreningsstyrelsen.
Skall utgöra stöd för ordförande i dennes föreningsarbete.
Är ytterst ansvarig för föreningens ägodelar och skall föra löpande bokföring över dessa.
3. Kassör
Är ledamot i föreningsstyrelsen.
Är ytterst ansvarig för föreningens ekonomi.
Ansvarar för föreningens löpande bokföring och skall vid verksamhetsårets slut upprätta bokslut samt budget för det kommande verksamhetsåret.
Är en av föreningens två firmatecknare, och behöver därför vara tidigare straff- och skuldfri.
Ansvarar för föreningens medlemslista.
Ansvarar för föreningens konto på Sveroks bidragssystem.
4. Sekreterare
Är ledamot i föreningsstyrelsen.
Är ytterst ansvarig för föreningens post och korrespondens.
Verkställer kallelser till årsmöten.
Ansvarar för att protokollet blir skrivet vid styrelse-, medlems- och årsmöte.
Ansvarar för föreningens arkiv.
Skall utgöra stöd för kassör i dennes ansvar för föreningens bidragskonto.
5. Lokalansvarig
Är ledamot i föreningsstyrelsen.
Är ytterst ansvarig för förvaltandet av föreningens lokal.
Är ytterst ansvarig för föreningens lokalbelagda verksamhet.
6. Webmaster
Är ledamot i föreningsstyrelsen.
Är ansvarig för föreningens hemsida.
Är ansvarig för föreningens e-mail konto samt övriga digitala konton bortsett från internetbank och bidragssystem.
7. Organisationsansvarig
Är ledamot i föreningsstyrelsen.
Är ansvarig för föreningens publika verksamhet.
Är ytterst ansvarig för föreningens försäljning samt övrig vinstdrivande verksamhet.
Skall till föreningens kassör tillhandahålla bokföring för den verksamhet organisationsansvarig ansvarar för.
3. Ekonomi
1. Inköp
Samtliga transaktioner som föreningen gör skall godkännas av föreningens styrelse.
2. Ekonomiskt Handlande
Samtliga inköp av varor och tjänster skall ske med kontanter. Vid undantag från ovanstående måste föreningens kassör informeras före fakturering.