Styrelsemöte 2017-03-06

 1. Ändring av address
  • Henrik kollar på detta i veckan efter årsmötet
 2. Föreningens framtid
  • Föreningen säger upp alla sina banktjänster
  • Föreningens skuld till Henrik på 300 kr ska betalas
  • Föreningens tillgångar säljs till föreningens medlemmar till ett förmånligt pris
  • Föreningen ska upplösas
 3. Kalla till årsmöte
  • Torsdagen den 23 mars 17:30 på Björsätersvägen 20, Mariestad
  • Dagordning:
   • Mötets öppnande
   • Mötets behörighet
   • Val av mötets ordförande
   • Val av mötets sekreterare
   • Val av två personer att justera protokollet
   • Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
   • Ekonomisk berättelse för förra året
   • Revisorernas berättelse för förra året
   • Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
   • Årets verksamhetsplan
   • Årets budget och fastställande av medlemsavgift
   • Val av årets styrelse
   • Val av årets revisor
   • Övriga frågor
     1. Föreningens upplösning
   • Mötets avslutande