Extrainsatt årsmöte 2011

2011 maj 3 – Närvarande: Felix Wahlgren, Robin Annala, Jacob Mathiason, Mattias Savallampi, Anders Andersson, Simon Lundin, Robin Björkdahl, Peter Karlsson. Richard Joelsson anlände vid punkt 3.

  1. Mötet öppnades av Anders Andersson.
  2. Felix och Jacob väljes till justeringsmän.
  3. Felix laddade upp stadgeförslaget på Google Docs och det lästes av mötet.
  4. Mötet diskuterade ändringar till stadgarna. Se Bilaga 1.
  5. Mötet godkände ändringarna.
  6. Mötet diskuterade budgeten och bordlade frågan till ett kommande styrelsemöte.
  7. Mötet beslutade att föreningen ska bli medlem i Mariestads kommun.
  8. Mötet beslutade att föreninegn kan hyra en lokal i E3-baren för 1 000 kr
  9. Mötet avslutas.

Justerat av:

Underskrift Jacob Mathiason Underskrift Felix Wahlgren
Jacob Mathiason Felix Wahlgren